פורסם ב פעילות השדלנים, רשות המחוקקת

אסדרת פעילות השדלנים. המלצות פרוצדורליות.


עובדי הלשכה המשפטית של הכנסת יונחו שלא להיפגש ולא לשוחח עם שדלנים, למעט במקרים של בקשה להבהרת נוסח של חוק או תקנה, ללא אישור של היועץ המשפטי של הכנסת.

.יוגברו הפיקוח, האכיפה והענישה בכל הנוגע להפרות דין וכללים בידי שדלנים רשומים ולא רשומים.

.יושב ראש הכנסת ימנה נושא תפקיד שיהיה אחראי מטעמו לפיקוח על פעולת השדלנים הפועלים מול הכנסת. לגורם אחראי זה יוקנו סמכויות פיקוח על עבודת השדלנים. בין השאר הוא יוודא שעבודת השדלנים נעשית במסגרת החוק והכללים המוצעים במסמך זה.

מקור

פורסם ב פעילות השדלנים, רשות המחוקקת

אסדרת פעילות השדלנים. המלצות פרוצדורליות. מרכז המחקר והמידע של הכנסת


מרכז המחקר והמידע של הכנסת

א) הכנסת תפרסם כתובת דואר אלקטרוני שרק באמצעותה יוכל כל גורם המעוניין בכך לפנות למרכז המחקר והמידע של הכנסת ולשלוח אליו חומרים הנוגעים למחקר. כל פנייה כזו תתועד ותאוזכר.

ב) משאבי מרכז המחקר והמידע של הכנסת יוגדלו

מקור

פורסם ב פעילות השדלנים, רשות המחוקקת

המלצות פרוצדוראליות לגבי פניות של שדלנים למזכירות של ועדות הכנסת


פנייה למזכירויות של ועדות הכנסת

א)מעמדם של השדלנים יושווה למעמדם של אזרחים אחרים בכל הנוגע לקשר ביניהם ובין הצוות המקצועי של ועדות הכנסת.

ב) כל החלטה של המזכירויות של ועדות הכנסת וכל שינוי בהתנהלותן של הישיבות של ועדות הכנסת, לרבות שינויים בנוסח של הצעות חוק, יפורסמו מוקדם ככל האפשר, ולפחות שבוע מראש, בפורטלים של הוועדות.

ג) הקשר בין אזרחים ובין הצוות המקצועי של ועדות הכנסת יוסדר באופן שימנע מאזרחים גישה פיזית לא מתואמת לצוות המקצועי. עד שיונהג פרסום בזמן אמת בפורטלים של הוועדות מוצע להקים בכנסת מרכז מידע שאליו יוכל כל אדם לפנות בטלפון לצורך קבלת מידע ועדכונים בזמן אמת.

ד) כל אדם יוכל לפנות בכל עניין לכתובות מוגדרות של ועדות הכנסת. עובד כנסת המקבל פנייה יתעד את זהות הפונה ואת תוכן הפנייה. בין היתר אפשר יהיה לפנות בבקשה להיפגש עם הצוות המקצועי של הוועדה, וכן לשלוח מסמכי רקע לקראת דיוני הוועדות. לפי עצת הצוותים המקצועיים של הוועדות והחלטות יושבי הראש שלהן יועברו מסמכים אלו לחברי הוועדות ויועלו לפורטלים שלהן. כל חומרי הרקע (שאינם מסווגים) יתפרסמו עוד לפני הדיון הרלוונטי, לפחות 48 שעות מראש.

ה) באשר למקרים של שינויים בזמן אמת תוסדר אפשרות פנייה בעל פה של שדלנים ואזרחים אחרים הנוכחים בדיוני הוועדות לצוותים המקצועיים כדי לבקש: הבהרות על משמעותם של שינויים והחלטות שנתקבלו בזמן אמת; רשות דיבור לצורך התייחסות לשינויים ולהחלטות; דחייה לשם הכנת תגובה לשינוי. פנייה כזאת תתועד בפרוטוקול הישיבה.

מקור

פורסם ב פעילות השדלנים

כללי השתתפות של שדלנים בועדות הכנסת


6

.השתתפות בישיבות של ועדות הכנסת

א) בכל ישיבת ועדה של הכנסת יירשמו בפרוטוקול כל הנוכחים כקהל ויצוין במפורש מי מן הנוכחים הוא שדלן ואת מי הוא מייצג.

ב) על קהל הנוכחים בישיבות של ועדות הכנסת ייאסר לקיים שיחות פרטיות או מגע עם חברי הכנסת בזמן הדיון.

ג) שדלן המופיע לפני ועדת כנסת כדובר יזהה את עצמו כשדלן ויצהיר לפניה על זהות המיוצג שלו וטיב העניין המיוצג.

ד) יושבי הראש של הוועדות יוודאו שיהיה ייצוג לכלל האינטרסים והעמדות הרלוונטיות בדיון באמצעות הזמנת אורחים לוועדה והקצאת זמן הוגנת לגורמים המשתתפים בדיון.

ה) המוזמנים להופיע ולדבר לפני ועדה יתבקשו לשלוח מראש תקציר כתוב של דבריהם, שיפורסם בפורטל הוועדה טרם הדיון.

פורסם ב הרשות המבצעת, פעילות השדלנים, רשות המחוקקת

הסדרת פעילותם של שדלנים (לוביסטים) בכנסת וברשות המבצעת


הסדרת פעילותם של שדלנים (לוביסטים) בכנסת וברשות המבצעת ברוח הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה שהוגשה ליושב ראש הכנסת (נספח 5)

מוצע גם לאסור על גופים ציבוריים להשתמש בשדלנים לשם השגת כספי ציבור

נספח 5 . שדלנים לוביסטים

נספח זה מפרט הצעות אחדות לתיקונים באסדרת השדלנות בישראל. להלן עיקרי ההמלצות הכלולות בו. הן אינן כוללות את המלצות ועדת זמיר, שאף הן חיוניות לשיטתנו.

ההמלצות נחלקות לשתי קטגוריות — המלצות מחייבות חקיקה והמלצות פרוצדורליות.

א. המלצות מחייבות חקיקה

1

.תוסדר פעילותם של שדלנים פנים־ארגוניים בהתאם לכללים החלים על שדלנים מסחריים המועסקים בחברות שדלנות.

2

.יוסדרו בחקיקה פעילות שדלנית הנעשית מחוץ לכנסת ופעילות שדלנית הננקטת כלפי חברי ממשלה ופקידים בכירים ברשות המבצעת.

3

.תקופת הצינון המוטלת על חברי כנסת ושרים בטרם הם הופכים לשדלנים תוארך לשנה וחצי, ותחולתה תיקבע בחוק גם על פקידים בכירים ברשות המבצעת.

4

.שדלנים יחויבו להגיש אחת לשנה דוח מסכם של עבודתם בשנה החולפת. הדוח יפורסם באתר האינטרנט של הכנסת.

5

.חובת הגילוי הנאות תתוקן כך ששדלנים יידרשו לציין גם את העניין המסוים שלשמו הם פועלים.

6

.הסמכות להטיל עיצומים מינהליים, ובכלל זה שלילת היתר הפעילות של שדלנים בכנסת, תוענק בחוק ליושב ראש הכנסת.

7

.ארבעת האיסורים המפורטים היום בחוק הכנסת ואיסורים נוספים שהוצעו לעיל ייקבעו כאיסורים פליליים, ועל הפרתם יוטל קנס כספי

ב. המלצות פרוצדורליות

1

.מתן היתר קבוע לכניסת שדלן למשכן הכנסת יותנה בהתחייבות חתומה מצדו לקיים את הוראות הקוד האתי של ענף השדלנות. מתן היתר כניסה למי שאינם שדלנים רשומים יותנה בהתחייבות חתומה מצד מקבל ההיתר שלא לעסוק בשדלנות, ופרטיהם של מי שיקבלו היתרי כניסה קבועים יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת.

2

.תוסדר כניסתם של שדלנים למתחמים של הגורמים המקצועיים בכנסת באופן שימנע כניסה לא מתואמת, ותיאסר כניסתם למבואה של מליאת הכנסת.

3

.יושווה מעמדם של שדלנים למעמדם של אזרחים אחרים בכל הנוגע לכניסה למזנון חברי הכנסת.

4

.ייאסר קיום מגעים בין שדלנים לבין מזכירּות הכנסת, ותיאסר כניסת שדלנים למתחם של לשכות יושב ראש הכנסת ומזכירּות הכנסת.

5

.כל החלטה בסוגיה הנוגעת למליאה ולוועדות תפורסם מוקדם ככל האפשר באתר האינטרנט של הכנסת. עד לתפקוד כאמור של אתר האינטרנט של הכנסת מוצע להקים מרכז מידע טלפוני של הכנסת, שבו יהיה אפשר לקבל מידע על החלטות אלה בזמן אמת.

מקור

פורסם ב פעילות השדלנים, פעילות חברי הכנסת, רשות המחוקקת

חתימה רחבת היקף של הציבור על עצומה דיגיטלית באתר הכנסת, תכפה קיום דיון בנושאים מסוימים


חתימה רחבת היקף של הציבור על עצומה דיגיטלית באתר הכנסת, תכפה קיום דיון בנושאים מסוימים

באופן דומה, תמיכה של עשרות אלפי אזרחים תאפשר הגשת שאילתה רשמית למשרד ממשלתי. השר הרלוונטי יחויב להגיב במליאה (כמו בשאילתות ישירות המוגשות בידי חברי הכנסת עצמם).

מקור

פורסם ב פעילות השדלנים, פעילות חברי הכנסת, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

הח"כ ה- 121 לאפשר לציבור להיות מעורב ולומר את דברו.


עדכון עבודת המליאה והכנסת באמצעים חדשניים המתאימים לימינו, ובכך לאפשר לציבור להיות מעורב ולומר את דברו. אידאלית, הציבור יהפוך לחבר הכנסת ה־121 – ויפקח עין על נבחריו.

פורסם ב פעילות השדלנים, תקופת הצינון

יש לקבוע תקופת צינון ממושכת לרגולטור בכיר שמבקש לעבור לעבוד בתחום שעליו פיקח


יש לקבוע תקופת צינון ממושכת לרגולטור בכיר שמבקש לעבור לעבוד בתחום שעליו פיקח (כיום הצינון מקוצר ב-94% מהמקרים – כמעט אוטומטית). הצינון יהיה נרחב במיוחד לפני מעבר של בכירים במשרד להגנת הסביבה אל החברות המזהמות ביותר במשק (תופעה שמתרחשת הרבה היום, ובהתאם לרשימה שהמשרד עצמו מפרסם בכל שנה). 

פורסם ב מאבק בשחיתות, פעילות השדלנים

יש לפרסם את רשימת הלקוחות של כל יועץ פרטי שעובד עם המדינה ומנהיגיה


יש לפרסם את רשימת הלקוחות של כל יועץ פרטי שעובד עם המדינה ומנהיגיה (כמו עו"ד דוד שמרון שייעץ במקביל לרה"מ ולתאגיד ממנו הממשלה רכשה צוללות). יועץ לא רוצה ששמו יפורסם? שלא יעבוד במרכז העצבים השלטוני.