פורסם ב הרשות המבצעת, פעילות השדלנים, רשות המחוקקת

הסדרת פעילותם של שדלנים (לוביסטים) בכנסת וברשות המבצעת


הסדרת פעילותם של שדלנים (לוביסטים) בכנסת וברשות המבצעת ברוח הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה שהוגשה ליושב ראש הכנסת (נספח 5)

מוצע גם לאסור על גופים ציבוריים להשתמש בשדלנים לשם השגת כספי ציבור

נספח 5 . שדלנים לוביסטים

נספח זה מפרט הצעות אחדות לתיקונים באסדרת השדלנות בישראל. להלן עיקרי ההמלצות הכלולות בו. הן אינן כוללות את המלצות ועדת זמיר, שאף הן חיוניות לשיטתנו.

ההמלצות נחלקות לשתי קטגוריות — המלצות מחייבות חקיקה והמלצות פרוצדורליות.

א. המלצות מחייבות חקיקה

1

.תוסדר פעילותם של שדלנים פנים־ארגוניים בהתאם לכללים החלים על שדלנים מסחריים המועסקים בחברות שדלנות.

2

.יוסדרו בחקיקה פעילות שדלנית הנעשית מחוץ לכנסת ופעילות שדלנית הננקטת כלפי חברי ממשלה ופקידים בכירים ברשות המבצעת.

3

.תקופת הצינון המוטלת על חברי כנסת ושרים בטרם הם הופכים לשדלנים תוארך לשנה וחצי, ותחולתה תיקבע בחוק גם על פקידים בכירים ברשות המבצעת.

4

.שדלנים יחויבו להגיש אחת לשנה דוח מסכם של עבודתם בשנה החולפת. הדוח יפורסם באתר האינטרנט של הכנסת.

5

.חובת הגילוי הנאות תתוקן כך ששדלנים יידרשו לציין גם את העניין המסוים שלשמו הם פועלים.

6

.הסמכות להטיל עיצומים מינהליים, ובכלל זה שלילת היתר הפעילות של שדלנים בכנסת, תוענק בחוק ליושב ראש הכנסת.

7

.ארבעת האיסורים המפורטים היום בחוק הכנסת ואיסורים נוספים שהוצעו לעיל ייקבעו כאיסורים פליליים, ועל הפרתם יוטל קנס כספי

ב. המלצות פרוצדורליות

1

.מתן היתר קבוע לכניסת שדלן למשכן הכנסת יותנה בהתחייבות חתומה מצדו לקיים את הוראות הקוד האתי של ענף השדלנות. מתן היתר כניסה למי שאינם שדלנים רשומים יותנה בהתחייבות חתומה מצד מקבל ההיתר שלא לעסוק בשדלנות, ופרטיהם של מי שיקבלו היתרי כניסה קבועים יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת.

2

.תוסדר כניסתם של שדלנים למתחמים של הגורמים המקצועיים בכנסת באופן שימנע כניסה לא מתואמת, ותיאסר כניסתם למבואה של מליאת הכנסת.

3

.יושווה מעמדם של שדלנים למעמדם של אזרחים אחרים בכל הנוגע לכניסה למזנון חברי הכנסת.

4

.ייאסר קיום מגעים בין שדלנים לבין מזכירּות הכנסת, ותיאסר כניסת שדלנים למתחם של לשכות יושב ראש הכנסת ומזכירּות הכנסת.

5

.כל החלטה בסוגיה הנוגעת למליאה ולוועדות תפורסם מוקדם ככל האפשר באתר האינטרנט של הכנסת. עד לתפקוד כאמור של אתר האינטרנט של הכנסת מוצע להקים מרכז מידע טלפוני של הכנסת, שבו יהיה אפשר לקבל מידע על החלטות אלה בזמן אמת.

מקור