פורסם ב השירות הציבורי

כינון חוק יסוד: שירות הציבור


החוק יכלול שלושה סעיפים:

סעיף 1 : הרכב שירות הציבור כולל את כל נושאי המשרות או ממלאי התפקידים ברשות המבצעת, בין שהם במעמד עובד ובין שהם מועסקים על פי הסכם, אך אינו כולל שרים ונבחרי ציבור אחרים.

סעיף 2 : צירוף לשירות הציבור צירוף אנשים לשירות הציבור ייעשה לשם קידום העניין הציבורי בלבד ורק אם נתקיימו בהם הכישורים המתאימים למילוי תפקידם; החוק יקבע הוראות כך ש:

א) לא יתמנו אנשים למילוי משרות פנויות בשירות הציבור — למעט משרות אמון שיפורשו בחוק — אלא על פי מכרז.

ב) תינתן הזדמנות שווה לכל המעוניין להשתתף במכרז

)ג) מי שייבחר יהיה המועמד הכשיר ביותר מקרב הכשירים.

סעיף 3 :חובות שירות הציבור

א) מי שנמנה עם שירות הציבור הוא נאמן הציבור ומשרתו.
ב) מי שנמנה עם שירות הציבור יפעיל את סמכויותיו על פי תכלית הדין שקבע אותן ויעשה זאת אך ורק לטובת הציבור, בהגינות, בסבירות ומתוך שמירה על ערך השוויון; סדרי המינהל ייקבעו בחוק.
ג) מי שנמנה עם שירות הציבור לא יפגע בזכויותיו של אדם קודם שניתנה לאותו אדם הזכות לטעון לפניו.
ד) שירות הציבור יהיה נתון לשיפוט משמעתי

מקור

פורסם ב הרשות המבצעת, פעילות הממשלה, פעילות משרדי הממשלה

קביעת מהותה של הרשות המבצעת בחוק יסוד.


הרשות המבצעת היא נאמן הציבור; היא תפעל אך ורק לשם קידום טובת הציבור ולשמירה על זכויות יסוד של האדם ותנהג בנאמנות, בהגינות, ביושר, בזהירות ובשקיפות הראויה על יסוד טיוטת חוקה בהסכמה, מטעמו של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מקור