פורסם ב הרתעה, חיזוק אכיפת החוק

הקמת כוח משימה לטיפול שורש במופעים של שחיתות שלטונית


הקמת כוח משימה לטיפול שורש במופעים של שחיתות שלטונית.

כוח זה יפעל כדלקמן: לאחר גילוי ליקויים חמורים בתחום האתי או מעשי שחיתות במשרד ממשלתי, ביחידת סמך או בכנסת, וגם לאחר פרסום חוות דעת ביקורתית של היועץ המשפטי לממשלה (במקרה שבו הוא מודיע על סגירת תיק בהיעדר ראיות מספיקות אך מוצא לנכון למתוח ביקורת על החשודים) או פסק דין המתייחס לליקויים כאמור או להתנהגות מושחתת, יתחקר כוח המשימה את האירוע במטרה להפיק לקחים מבניים ומערכתיים.

כוח המשימה יבחן אילו דפוסי עבודה בעייתיים עודדו שחיתות ומה ניתן לעשות — במיוחד בכל הנוגע לייעול הפעולה השלטונית ולשקיפותה ולקיצור טווחי הזמן הנדרשים — כדי שהמעשים המושחתים לא יישנו. אם מדובר במקרה שאירע במשרד ממשלתי, יצטרפו לכוח המשימה המנכ"ל, ראש הצוות המשרדי לענייני אתיקה (כמוצג בנספח 6) ומבקר הפנים.

אם מדובר במקרה שחבר כנסת היה מעורב בו, יצטרף לכוח המשימה יועץ האתיקה של הכנסת. במידת הצורך ימליץ הכוח על שינויים בנהלים או בחוקים. אם המקרה התרחש במשרד ממשלתי, יועברו ההמלצות לשר, למבקר המדינה ולוועדת הכנסת הרלוונטית, ויתקיים מעקב אחר יישומן.

מקור

פורסם ב שינוי שיטת הבחירות

בחינה מחודשת של ההסדרים הקיימים בכל הנוגע למימון בחירות.


בחינה מחודשת של ההסדרים הקיימים בכל הנוגע למימון בחירות

מובן לכול כי אחד הגורמים המגבירים את השחיתות השלטונית קשור להישענות של נבחרי הציבור על תרומות פרטיות. מוצע כי תוקם ועדה אשר תמליץ בתוך שנה מיום מינויה על גובה ואופני התרומות המותרים. עם זאת, בהמשך לעמדתנו באשר לצורך באישור לשם ביצוע עסקאות שבהן לנבחר הציבור יש עניין אישי כמפורט בנספח 3, מוצע כי יורחב הצורך באישור מראש לפעולה של נבחר הציבור אשר יש בה כדי להשפיע מהותית על תורם שתרם לנבחר הציבור או למפלגתו בעשר השנים שקדמו לביצוע הפעולה סכומים המצטברים מעל סף שייקבע על תכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל 8 ידי מבקר המדינה תורם מעין זה דינו יהיה זהה לבעלי העניין המתוארים בנספח 3 .

על מנת לאפשר אכיפה אפקטיבית ושימוש מושכל באמצעים של כריית מידע מוצע כי ליחידה להגנה על טוהר המידות יועברו גם כל מאגרי הנתונים של תרומות העבר לפוליטיקאים במדינת ישראל. כמו כן מוצע להרחיב הן את הדיווח הן את המגבלות על תורמים גם לגורמים אשר סייעו מהותית לנבחר הציבור באמצעים עקיפים ולא ממוניים, כגון עריכה של אספת בחירות או רתימה של תומכים ותורמים, כפי שייקבעו. בכל מצב של ספק באשר לשאלה אם סיוע מסוים נחשב מהותי, על נבחר הציבור לפנות בשאילתה כמפורט בנספח 3

מקור

פורסם ב שקיפות בפעילות הממשלה, שקיפות ברשויות, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

יש לפרסם את הפרוטוקולים ותיעודי ההצבעות מכל הפורומים הלא מסווגים, לרבות ועדות השרים


יש לפרסם את הפרוטוקולים ותיעודי ההצבעות מכל הפורומים הלא מסווגים, לרבות ועדות השרים, דוגמת ועדת השרים לענייני חקיקה. יש משהו רגיש? ראש הנציבות הנ"ל (הנציב) יאשר את ההשחרה (במקום צנזור אוטומטי שקיים היום).

פורסם ב שקיפות בפעילות הממשלה, שקיפות ברשויות

כל מידע שפורסם בעקבות בקשת חופש מידע יועלה לאתר הרשות המפרסמת


כל מידע שפורסם בעקבות בקשת חופש מידע יועלה לאתר הרשות המפרסמת וכן באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע (שתוחלף בנציבות). ככל שהדבר רלוונטי, מידע שפורסם יעודכן בצורה אקטיבית על ידי המשרד בשנים שלאחר מכן – במידה ששונה.

פורסם ב פעילות השדלנים, פעילות חברי הכנסת, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

פרסום יומנים של נבחרי ציבור


יש לפרסם יומנים של נבחרי ציבור אחת לרבעון. כמו כן יפורסמו התכתבויות של נבחרי ציבור עם אנשי עסקים ונציגיהם, וגם המסמכים שלוביסטים ואנשי עסקים מעבירים לנבחרי הציבור ולפקידים. הנציבות (למלחמה בשחיתות) תפסוק במקרה של בקשה להשחיר פגישה/התכתבות/מסמך מטעמי שיחות אישיות, פרטיות או רגישות.

פורסם ב מאבק בשחיתות, שקיפות בפעילות הממשלה, שקיפות ברשויות, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

נציבות למלחמה בשחיתות


יש להקים נציבות למלחמה בשחיתות בראשות שופט עליון בדימוס. חברי הדירקטוריון יכללו נציגים מכלל המפלגות, וגם נציגי ציבור. סמכויות הנציבות בשלב הקמתה:

נבחרי ציבור, שופטים ופקידים בכירים יחויבו לדווח לנציבות על נכסיהם, חובותיהם, אחזקותיהם ושאר אינטרסים כלכליים. ההצהרות האלו יפורסמו לציבור – ללא הסכומים. כן יפורסמו האינטרסים הכלכליים, וההפרש בין הצהרות ההון.

הנציבות תבדוק את הצהרות ההון מדי שנה וגם את ההפרש בהון מהרגע שאנשי הציבור נבחרו או מונו. הנציבות תוכל להשאיר חלק מהמידע סודי לבקשת המגיש, אם תסכים כי הזכות לפרטיות במקרה מסוים תגבר על זכות הציבור לדעת.

הנציבות תחליף את היחידה לחופש המידע שכיום ממוקמת במשרד המשפטים, ותשתמש באותו מספר תקנים (כלומר לא נחוצה תוספת תקציבית)