פורסם ב שקיפות בפעילות הממשלה, שקיפות ברשויות, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

פעולה להגברת שקיפות שלטונית


פעולה להגברת שקיפות שלטונית, לפי ההצעות שבנספח 8.

נספח 8 .שקיפות שלטונית

אנו מאמינים כי אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר הטוב ביותר. שקיפות של מעשי השלטון, בכל הדרגים, היא בלם הכרחי בפני שחיתות, ניגודי עניינים ושימוש לרעה במשאבי הציבור ובכספי השלטון. שקיפות היא גם תנאי מוקדם והכרחי לאמון הציבור ביושרתן של מערכות השלטון.

אנו מאמינים כי ככל שמידע יוצג בצורה נגישה, ברורה וזמינה יותר, כך תגבר היעילות של הפיקוח והבקרה הציבוריים על השלטון.

אנו סבורים כי ההשתתפות בהליך הדמוקרטי — ובייחוד בבחירות לכנסת — חייבת להתבסס על החלטה מיודעת של האזרחיות והאזרחים. דמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב, אלא היא תוצר של תהליך דיוני שבו אנשים נחשפים למידע, מביעים את דעתם עליו, מתווכחים ולבסוף מחליטים. אין משמעות לדמוקרטיה ללא מידע זמין, נגיש ושקוף.

אנו מאמינים כי רשויות השלטון מחזיקות במידע שנמצא בחזקתן בנאמנות עבור הציבור, שהוא בעליו האמיתיים.

אנו מודעים לכך שבעידן המידע, מידע שלטוני הוא תשתית המשמשת חומר גלם ליזמּות, שבתורה מאפשרת עושר של הזדמנויות עסקיות וחברתיות.

אנו מאמינים כי תנאי יסוד למימוש עקרון השקיפות הוא גילוי וחשיפה יזומים של כל מידע שבידי רשויות השלטון בכפוף להגנה מצומצמת על זכויות וערכים אחרים, כגון הזכות לפרטיות והאינטרסים הביטחוניים של המדינה.

בעינינו שקיפות איננה מצטמצמת אך ורק למסירת מידע בעקבות בקשה, אלא לארגון ולהנגשה של כל המידע השלטוני באופן שיאפשר נגישות של הציבור למידע הבנה שלו, וגם שימוש בו על ידי מגזרים נוספים בחברה.

אנו מודעים לכך שכנבחרי ציבור מוטלת עלינו החובה לחשוף היבטים רבים של פעילותינו, ובכלל זה מסמכי ניגוד העניינים, יומני פגישות ועוד.

אנו מתחייבים להיענות לבקשות לחופש מידע המוגשות לנו בתום לב ומתוך תפיסה הרואה בשקיפות את הכלל ובחסימת מידע את החריג.

אנו מתחייבים לפעול לחייב את הרשות המבצעת לאמץ תפיסה זו, וכן לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים בחוק. תכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל

אנו מתחייבים לפעול להגדלת השקיפות של מסמכי התקציב של משרדי
הממשלה ושל תקציב המדינה והרשויות המקומיות.

אנו מתחייבים לפעול לקידום שקיפות בתהליך ההעברות התקציביות במהלך שנת תקציב ולקדם שקיפות בעמותות ובארגוני חברה אזרחית העושים שימוש בכספי ציבור.

אנו מתחייבים לפעול לקידום שקיפות במערכות הבקרה השלטוניות ולהנגיש בצורה נאותה את היחס שבין תכנון לביצוע בכלל רשויות השלטון מתוך קידום אחריותיות של המערכת השלטונית.

מקור

פורסם ב הרתעה, השירות הציבורי, חיזוק אכיפת החוק, מאבק בשחיתות

נייצר הרתעה וסנקציות חדשות כדי למנוע שחיתות שלטונית


מערכת אכיפת החוק חייבת להתחזק. אנחנו נעניק למערכת כלים, משאבים ומעטפת חקיקתית שתאפשר למצות במהירות וביעילות את הטיפול בעבירות שחיתות ולייצר הרתעה אפקטיבית למושחתים.

אנו מתחייבים:

לתקן ולעדכן את החקיקה על עבירות מרמה והפרת אמונים, ולהחמיר את הענישה על אישומי שחיתות.

לקבוע כי נבחר ציבור שהורשע בעבירת קלון לא יוכל להיבחר במשך 14 שנים.

לחוקק חוק השעיה מיידי לנושא משרה ציבורית שהוגש נגדו כתב אישום.

להגדיל את תקני האכיפה והחקירה ברשויות החוק.

לקדם חקיקה מתקדמת להגנה על חושפי שחיתויות.

לקדם רפורמה בסדרי הדין שתקל על המשטרה ומערכת המשפט לקצר הליכי חקירה והעמדה לדין בעבירות שחיתות, מרמה והפרת אמונים.

לקבוע נהלי פרסום מחויב של ניגודי אינטרסים של נבחרי ציבור.

פורסם ב שקיפות בפעילות הממשלה, שקיפות ברשויות, שקיפות פעילות נבחרי הציבור

נגביר את השקיפות השלטונית


נגביר את השקיפות השלטונית

​שקיפות של מעשי השלטון, בכל הדרגים, היא בלם הכרחי המגן מפני שחיתות, מפני ניגודי עניינים ומפני שימוש לרעה במשאבי הציבור. תנאי יסוד למימוש עקרון השקיפות הוא גילוי וחשיפה יזומים של מידע שבידי רשויות השלטון, בכפוף להגנה על זכויות ועל ערכים אחרים, כגון הזכות לפרטיות והאינטרסים הביטחוניים של המדינה. שקיפות איננה מצטמצמת אך ורק למסירת מידע בעקבות בקשה, אלא מחייבת ארגון והנגשה של כל המידע על רשויות השלטון.